De drie koningen: Hikke Takke Toe, Davidsfonds en de stadsbibliotheek

Davidsfonds en de stadsbibliotheek vierden met Hikke Takke Toe "Driekoningen".

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02057990