Politiek

Mogelijke belangenvermenging en fouten bij subsidies: minister Bart Somers plaatst Herents gemeentebestuur onder verscherpt toezicht

Lees hier het officiële persbericht

Audit Vlaanderen, een politiek onafhankelijk agentschap van de Vlaamse Overheid, heeft in de gemeente Herent een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke belangenvermenging in een aantal aankoopdossiers en naar subsidiefraude in een door Vlaanderen ondersteund ict-project. Van dat onderzoek is een omvangrijk auditrapport opgesteld. Op basis van dat rapport heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het gemeentebestuur onder verscherpt toezicht geplaatst wegens “(mogelijke) ernstige schendingen van het recht”. Op last van de minister moest het rapport op de gemeenteraad van 31 januari worden besproken. De oppositie had geëist dat de niet persoonsgebonden delen van het rapport én de brief van de minister in openbare zitting besproken zouden worden, zoals het decreet op het Lokaal Bestuur ook voorschrijft. Toen daar niet op werd ingegaan, heeft de voltallige oppositie als teken van protest de zitting verlaten.

Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste, temeer omdat het bestuur - ondanks een uitdrukkelijke waarschuwing van het eigen personeel - in het subsidiedossier koppig heeft doorgezet en tegen wettelijke en decretale bepalingen is ingegaan, met het gevolg dat de gemeente bijna 85.000 euro aan onterecht ontvangen subsidie uit eigen kas heeft moeten terugbetalen. En naast dat financiële aspect, en misschien nog belangrijker, is er de schade aan het vertrouwen in het bestuur. De “schendingen van het recht” waarvan sprake in de brief van de minister zijn volledig binnen de bevoegdheden van de N-VA te situeren.

De minister deelt verder nog dit mee: “Ik heb de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gevraagd om in het bijzonder de burgemeester en de bevoegde schepen uit te nodigen voor een gesprek over de vaststellingen uit de audit en de noodzakelijk te nemen maatregelen. lk heb de gouverneur eveneens verzocht om mij verslag uit te brengen over dit gesprek en de verdere voortgang van het verscherpt toezicht.”